23 / 11 / 1395 Heart

اختلال رشد داخل رحمی ( IUGR)

مولف : دکتر رضا سعادت مصطفوی ، بازدید : 14269

اختلال رشد داخل رحمی ( IUGR)

برخورد با جنین دارای وزن پائین یا IUGR

مولف : دکتر رضا سعادت مصطفوی

یکی از مهمترین نگرانی های خانم های باردار ، وزن گیری جنین میباشد . نوزادان سالم و نرمال ، وزن های بسیار متفاوتی در زمان تولد نشان میدهند. تشخیص وزن کم جنین در طول حاملگی با سونوگرافی دقیق امکان پذیر است . در بسیاری از موارد در سونوگرافی حاملگی دور شکم جنین و یا طول استخوان ران و یا حتی دور سر کمتر از حد انتظار میباشد، یعنی سن جنین بر اساس آخرین زمان پریود مادر با سن تخمین زده بر اساس دور شکم ، طول ران و دور سر تفاوت قابل توجهیپیدا میکند.در این موارد تشخیص اینکه این کمبود وزن طبیعی و بی خطر میباشد یا غیرطبیعی و نگران کننده میباشد از اهمیت بالایی برخوردار است . همچنین با سونوگرافی داپلر رنگی امکان بررسی خونرسانی رحم و جفت و بند ناف و همچنین عروق جنین وجود دارد و در صورت وجود اختلال جریان خون جدی ، میتوان قبل از بروز حوادث  ناگوار نسبت به سزارین قبل موعد جنین اقدام نمود .

از اصول مهم در تشخیص موارد غیر طبیعی ، همراه داشتن تمامی مدارک و سونوگرافی های قبلی توسط مادر باردار و مطالعه کامل آن ها توسط پزشک رادیولوژیست و مقایسه با سونوگرافی اخیر میباشد .بر اساس این مدارک تخمین مناسبی از سن و وزن قابل انتظار بدست خواهد آمد و در سونوگرافی انجام شده ، اندازه گیری ها با این تخمین مقایسه خواهد شد و سپسدر صورت شک، به کمک سونوگرافی داپلر رنگی خونرسانی جنین ارزیابی میشود .

در صورت تشخیص قطعی و یا احتمالی IUGR ، خانم باردار میبایست به فواصل نزدیک تر سونوگرافی های مجدد انجام دهد و در هر سونوگرافی بامدارک قبلی بیمار مقایسه شود تا هر زمان که اختلال جریان خون و رشد جنین به مرحله بحرانی رسید ، زایمان انجام شود . عدم توجه به این اختلال مخرب ، صدمات جبران نشدنی به جنین و یا حتی مرگ جنین خواهد شد .

در مواردی که این کمبود وزن ، طبیعی و بی ضرر تشخیص داده شود ، ادامه روند حاملگی تا زمان طبیعی زایمان انجام خواهد شد. بسیاری از این نوزادان در ماه های پس از تولد این کمبود وزنرا جبران خواهند نمود .